21 178 423 €
225
20 000 000 €

Donationer

Varje donation bidrar till att bygga ett starkare, framgångsrikare och konkurrenskraftigare Finland.

Donera här

Donera till aalto-universitetet

Varje donation bidrar till att bygga ett starkare, framgångsrikare och konkurrenskraftigare Finland.

Om du vill donera till Aalto-universitetet, klicka på ”Donera” eller, om det gäller en donation om minst 10 000 euro, ta kontakt med vår fundraisingteam .

Donera här

Donationer är avdragsgilla i beskattningen

Donationer till universiteten är avdragsgilla i beskattningen för såväl samfund som privatpersoner. Den nedre gränsen för en avdragsgill donation är 850 euro och den övre 250 000 euro per år. Läs mer om möjligheten att avdra donationer vid näringsbeskattningen.

Från och med början av år 2016 gäller rätten att avdra donationer i beskattningen även privatpersoner. En avdragsgill donation ska vara minst 850 euro och högst 500 000 euro per år. Donationen kan göras i flera rater under årets lopp. Läs mer om möjligheten att avdra donationer vid näringsbeskattningen.

Offentlighet

Det är klart att olika människor och företag har olika resurser att delta i byggandet av vår gemensamma framtid. Donationsbeloppet är inte det viktigaste. Det viktigaste för oss är att varje enskild donator har valt att vara med och utveckla Aalto-universitetet. Varje bidrag, oavsett storlek, har betydelse.

De som donerar pengar till Aalto-universitetet får även synlighet. Vi vet emellertid att det inte är anledningen till att donera. Den riktiga anledningen kan alla finna inom sig. Och i möjligheten att vara med och bygga upp ett starkare Finland.

X

Principer för donationer

 

Tillståndet gäller 1.1.2018-31.12.2022 i hela Finland utom på Åland.
Insamlingstillståndets nummer är RA/2017/1277 .

Samfundens donationer till universiteten är avdragsgilla kostnader i näringsbeskattningen. Den nedre gränsen för en avdragsbar donation är 850 euro och den övre gränsen 250 000 euro per år. Avdragsrätten för donationer i beskattningen förväntas utvidgas att gälla även privatpersoner från och med år 2016. Närmare information om avdragsrätten finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Principer för donationer

Principerna för Aalto-universitetets medelinsamling är offentliga och transparenta för universitetets donatorer och potentiella donatorer.

Bekanta dig med principerna för donationer

Fonder

Donationsmedlen fonderas i universitetets bundna fonder och placeras på kapitalmarknaden, i enlighet med universitetets investeringsstrategi, tillsammans med universitetets övriga medel.

1

Placeringar för fonder med fritt eget kapital syftar till att bevara kapitalets nominella värde och flexibilitet vad gäller användning. Det är fråga om placeringsverksamhet med låg risknivå.
_______

2

Placeringar för fonder med bundet kapital och motfinansieringsmedel syftar till att bevara och öka kapitalets realvärde över tid. Det är fråga om placeringsverksamhet med högre risknivå.
_______

Universitetet och högskolor med anknytning till ett specifikt utbildningsområde får använda donationer med fritt eget kapital omedelbart när medlen har tilldelats. När det gäller donationer med bundet eget kapital får endast av-kastning på kapital användas. Dekanerna fattar beslut om hur de riktade fonderna används inom ramen för såväl den budget som styrelsen har godkänt som kapitalets avkastning. Aalto-universitetet publicerar en sammanfattning om fondernas årliga händelser i bokslutets bilaga, punkt Bundna fonder.

Föregående kampanjen överskred alla förväntningar
Medelinsamlingskampanjen år 2011 var väldigt lyckad och arrangerades i samband med att universitetet grundades. Privata donatorer gav cirka 200 miljoner euro, och staten bidrog följaktligen med en motfinansiering på cirka 500 miljoner euro. Avkastningen på placerade donationsmedel har tillsvidare ökat kapitalet och samtidigt förbättrat universitetets förmåga att långsiktigt satsa på initiativ/ändamål som är viktiga för universitetet, oberoende av förändringar i den externa finansieringen.

Donationer till fonder för fritt eget kapital

kaavio

Donationer till fonder för bundet eget kapital

kaavio
X

Förvaltning

Mål
Aalto-universitetets placeringsverksamhet syftar till att skapa ett jämnt och förutsägbart inkomstflöde för att finansiera universitetets verksamhet samt att bevara och öka det egna kapitalets realvärde på lång sikt. Samtidigt som realvärdet på kapitalet bevaras säkerställs jämlikhet mellan generationer, det vill säga köpkraften för det egna kapitalet och dess finansiering av universitetets verksamhet hålls på samma nivå över tid. Det innebär att kapitalets värde på lång sikt kommer att öka lika mycket som inflationen i syfte att bevara dess köpkraft över tid och för att med hjälp av avkastningen på kapitalet finansiera universitetets verksamhet i samma utsträckning över tid. För att räkna ut placeringsverksamhetens realvärde används en så kallad universitetsinflation som historiskt sett har varit cirka 1 procentenhet högre än inflationen på konsumentpris.

Donationer, där avkastning på kapitalet an-vänds för att finansiera universitetets verksamhet
Bundet eget kapital, som består av kapitaldonationer, har en mycket långsiktig placeringshorisont, och dess förväntade långsiktiga realavkastning på 3 procent förväntas under kommande år täcka cirka 5 procent av universitetets årliga verksamhetsbudget. I praktiken torde det på lång sikt motsvara cirka 6 procent av den förväntade nominella avkastningen.

Donationer, där hela det egna kapitalet kan användas för att finansiera universitetets verksamhet
När det gäller kapitalet för fonder med intäktsföring av donationsmedel är avsikten att bevara kapitalets nominella värde, eftersom placeringshorisonten är kortare.

Användning av avkastning på kapital
Hur avkastning på kapital ska användas har sammanställts i vår medelanvändningspolicy som fastställer det maximala penningbeloppet som står till förfogande för att finansiera universitetets verksamhet. Medelanvändningspolicyn har skapats för att balansera placeringsverksamhetens mål och den tar hänsyn såväl till hur kapitalets marknadsvärde har utvecklats som till användningsnivån under tidigare år. Medelanvändningspolicyn säkerställer sålunda att kapitalets realvärde bevaras på lång sikt och skyddar samtidigt den årliga användningen från variationer i placeringsavkastningen på kort sikt.

Investeringsstrategi
Placeringsverksamhetens syfte och mål gör att universitetets bundna kapital har en väldigt lång placeringshorisont. Därför ligger placeringsverksamhetens fokus på långsiktighet, bred spridning samt anpassad risk. Placeringsportföljen har spridits globalt och i olika tillgångsslag. Placeringarna har gjorts via fonder.

Aalto-universitetet har även förbundit sig att tillämpa principerna för ansvarsfulla investeringar. Cirka 98 procent av de placerade medlen sköts av sådana externa förvaltare som tillämpar principerna för ansvarsfulla investeringar. Aalto-universitetet är medlem i Finland’s Sustainable Investment Forum (FINSIF).

Universitetets styrelse fattar beslut om universitetets investeringsstrategi samt hur stor andel av avkastningen som används per år.

Organisering
Styrelsen svarar för Aalto-universitetets placeringsverksamhet, och godkänner även universitetets investeringsstrategi. I universitetets investeringsteam ingår en investeringsdirektör och två portföljförvaltare. Universitetets investeringsteam bär ansvaret för att planera och förverkliga placeringsverksamheten i enlighet med investerings-strategin. Investeringsdirektören fattar placeringsbeslut och har ansvar för val av fonder. Universitetet har dessutom en rådgivande investeringskommitté som består av externa medlemmar. Investeringskommitténs ordförande är Timo Ritakallio, verkställande direktör vid Ilmarinen.

Information och kommunikation
Aalto-universitetet informerar om placeringsverksamhetens resultat två gånger per år. I universitetets bokslut och årsberättelser finns dessutom mer detaljerad information om universitetets placeringsverksamhet och placeringsportfölj.

Tillsammans mot en bättre värld och ett starkare Finland.

Aalto-universitetet inledde sin verksamhet som ett flervetenskapligt universitet inom vetenskap, konst, teknik och ekonomi år 2010. Många av våra stora reformer har lyckats bra och resultaten har förbättrats inom våra viktigaste fokusområden.  Men ännu finns det mycket att göra. Tack, att även du är med.

– Tuula Teeri, rector 2009-2017

Det är fint att vårt skolsystem förser universiteten med väldigt bra, självständiga, ansvarsfulla studerande. De utexaminerade från universiteten är i sin tur väldigt yrkes-kunniga experter i internationell jämförelse. Och de är, med tanke på Finlands konkurrenskraft, den viktigaste faktorn även i framtiden.

– Hannu Seristö, vicerektor

Vi står inför så stora utmaningar att ingen bransch på egen hand kan lösa dem. Därför möts teknik, ekonomi och design vid Aalto-universitetet. De finländska företagen behöver globala sakkunniga, som både är experter inom sitt område och även har förmåga att fungera i ett multiprofessionellt team. Jag litar på Aalto-universitetet, för jag tror att vi behöver göra saker på ett helt nya sätt för att nå framgång.

– Risto Siilasmaa, ordförande. Campaign Board 2014-2017

GIVARRELATIONERTEAMETS KONTAKTUPPGIFTER

Hannu Seristö

Vicerektor

+358 50 383 2478

hannu.seristo(at)aalto.fi

Teppo Heiskanen

Direktör, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 363 3223

teppo.heiskanen(at)aalto.fi

Sinikka Heikkala

Chef, Givarrelationer

+358 400 908 899

sinikka.heikkala(at)aalto.fi

Elina Karvonen

Specialist, Givarrelationer (Föräldraledig)

+358 50 364 1446

elina.karvonen(at)aalto.fi

Jaana Tammisto

Specialist, Givarrelationer

+358 50 409 5772

jaana.tammisto(at)aalto.fi

Jenni Pyytövaara

Senior Specialist, Givarrelationer

+358 50 308 1162

jenni.pyytovaara(at)aalto.fi

Marita Halme

Koordinator, Partnerskap och företagsrelationer

+358 40 576 1349

marita.halme(at)aalto.fi

Katja Hampunen

Kommunikationskoordinator, Partnerskap och företagsrelationer

+358 50 475 0120

katja.hampunen(at)aalto.fi